Körregler

Hem » Torskrok motorbana » Körslingor » Körregler

Körregler

1. Fordon

1.1 Allmänt

Samtliga fordon ska följa nedan ställda krav:

– Fordonet skall vara i skick som gatlegalt. 
– Högsta tillåtna totalvikt är 3,5 ton, om inget annat godkänts av styrelsen.
– Endast 4×4-fordon om inget annat godkänts av styrelsen.
– Förare ska ha giltigt körkort för det fordon som framförs. 
– Fordonet ska vara utrustat med förbandslåda, brandsläckare och utrustning för miljösanering (ADR-väska).
– Motordrivna fordon (ATV 50-150cc) för barn är tillåtna. 
– Innan körning anmäl dig och betala eventuell avgift till styrelsen.

1.2 Försäkring

– Samtliga anmälda förare ansvarar själva för framförandet av fordonet. Vetlanda ATV Offroad ansvarar inte för eventuella tillbud.

1.3 Registrering

– Fordonet behöver inte vara påställt.

1.4 Besiktning

– Fordonet skall vara besiktigat och vara godkänt av styrelsen.
– Vid tävling se respektive tävlingsreglemente.

1.5 ATV

– ATV är tillåtet.
– Förare och passagerare ska bära hjälm och ryggskydd under körning.
– Förare ska ha giltigt körkort för det ATV-fordon som framförs.

1.6 UTV

– UTV är tillåtet. 
– Förare och passagerare ska bära hjälm och vara bältade under körning.
– Förare ska ha giltigt körkort för det UTV-fordon som framförs.

2. Körning

2.1 Allmänt

– All körning ska ske ansvarsfullt.
– Högsta rekommenderade hastighet är 30 km/h på hela området.
– All körning sker på egen risk.
– Trafikförordningen gäller i hela området. 

2.2 Område

– All körning ska ske på anvisat område. Om frikörning är tillåten är föraren skyldig att känna till områdets yttergränser, se eventuell kartskiss.
– Respektera avspärrade områden, om tveksam – kör en annan väg. Vinschning i ledningsstolpar, staket eller andra liknande föremål är förbjudet.
– Kör ej i grävda diken, mjuka vägkanter eller liknande.

2.3 Miljö

– Körning ska ske på ett sådant sätt att onödiga markskador ej uppstår.
– Kontrollera fordonet under körning utifall läckage av olja eller liknande uppstått för att undvika större utsläpp. Håll även uppsikt på eventuell framförvarande bil i detta avseende.
– Om utsläpp av ett miljöfarligt ämne, exempelvis olja, diesel eller bensin skett ska detta omedelbart saneras. Om föraren inte själv har resurser att genomföra detta på ett tillfredsställande sätt skall ledningen underrättas.
– Se till att fordonet har en effektiv ljuddämpning och avgasrening enligt Trafikverkets regler.
– Vid vinschning mot träd använd textilstropp, se till att trädets diameter är minst 30 cm.
– Kör inte medvetet mot trädstammar.
– Snökedjor får ej användas vid barmark.
– Tvätt av fordon ska ske på avsedd plats med möjlighet att rena tvättvattnet.
– Skräp får ej lämnas kvar på körområdet utan ska tas med och lämnas på lämplig plats.
– Tankning sker endast på anordnad plats (exempelvis vid samlingsplatsen).
– Alla fordon ska använda en miljömatta eller liknande i depå/parkering.
– Saneringsutrustning finns tillgänglig på utvisad plats på området.
– Saneringsvätska ska finnas med i samtliga bilar.

2.4 Alkohol & Droger

Vetlanda Atv Offroad policy om alkohol och droger skall följas och innebär följande:

– All verksamhet i VAO är och ska vara helt alkohol- och drogfri.
– Ingen rökning får ske i föreningens lokaler.
– Dopning och narkotikahantering är förbjudet enligt lag.
– Då fester arrangeras i VAO’s namn får alkohol endast intas under ordnade former av myndiga personer, dock med restriktion när ungdom är närvarande.

På offroad-sektionens körningar gäller dessutom att:

– Förare får inte vara påverkade av alkohol eller andra droger.
– Co-drivern/passagerarna får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger då det kan utgöra en risk för denne eller personer runt om vid till exempel vinschning eller annan hjälp runt fordonen.

3. Säkerhet

3.1 Allmänt

– Akta publik, bärplockare, djurliv, så att de ej kommer till skada.
– Vid vinschning använd vinschmatta och handskar, se till att hålla folk ur riskzonen det vill säga minst vajerns längd i alla riktningar.
– Stanna om möjligt synligt vid sidan av spåret, ej direkt efter hinder, backar eller liknande. Lämna gott om plats.
– Brandsläckare och förbandslåda ska medföras i samtliga fordon.
– Vid bogsering använd stropp på minst 4 meter, se till att det är fritt runt bilarna innan förflyttning, iaktta extra försiktighet vid koppling och losskoppling.
– Håll avstånd mellan fordon under körning, speciellt då ATV/UTV:er är med.
– Rekommenderad maxhastighet är 30km/h inom hela området.

3.3 Publik

– Föräldrar ansvarar för sina barn i och utanför samtliga fordon.
– Barn ska vara försedda med varselkläder.
– Husdjur ska vara kopplade och under uppsikt.
– Se till att publik står säkert vid farliga passager.
– Förvissa dig om att publik inte är i vägen och att de uppfattar den tänkta färdvägen.
– Hjälp till att hålla undan publik vid riskfyllda moment.
– Upplys publiken om eventuella faror och risker.
– Publiksäkerhet är allas ansvar.

3.2 Trafiksäkerhet

– Endast sittplatser avsedda för persontransport får användas, passagerare på till exempel pickupflak/lastrack är förbjudet.
– Samtliga sittplatser ska vara försedda med minst midjebälte.
– Bälte ska användas om fordonet är utrustat med detta.
– Passagerarutrymmet ska vara utformat så att passagerare inte kan komma i kontakt med vassa föremål exempelvis från bortskurna eller skadade karosseridelar.
– Fordonet ska ha fungerande bromsar.
– Styrinrättning och fjädring ska vara helt.
– Öppna fordon ska vara försedda med störtbåge/bur, undantaget fordon ioriginalutförande.

4. Övrigt

4.1 Tävling

– Tävlingsform samt tillhörande regler för körningen anges i inbjudan och i ett personligt meddelande till respektive tävlande.
– Presenning eller liknande ska läggas under fordon då de står uppställda i depån eller då reparation utförs på annan plats på området eller ute på tävlingsslingorna.
– Tankning får endast ske på anvisad plats i depån.
– Miljöväska ska finnas med i varje tävlingsekipage.

Körkortskrav

1 MC = A körkort.
Terrängskoter = körkort eller traktorkort utfärdat före 1/1 2000 eller ett speciellt förarbevis för terrängskoter.
Traktor = Traktorkort eller körkort.

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish